Taakgroep ZWO

De taak van de commissie is bewustmaking van de gemeente van haar opdracht op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

  • Zending: steun geven aan partnerkerken op basis van overleg en samenwerking. In het ZWO-werk respecteren we de culturele achtergronden en tradities van de mensen daar.
  • Werelddiaconaat: levensomstandigheden verbeteren om zo zicht te geven op de toekomst. Het betreft geen eenrichtingsverkeer; vandaar dat ook bewustwording en lobby in Nederland hiervan deel uitmaken.
  • Ontwikkelingssamenwerking: verandering van politieke en economische structuren in rijke en in arme landen. Overbruggen van tegenstellingen tussen die landen en tussen de mensen binnen die landen.


Telkens als er zaken zijn die ZWO raken, schenkt de taakgroep daar aandacht aan, bijvoorbeeld door deelname aan kerkdiensten en publicaties in het kerkblad Onderweg.

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL73 RABO 0327 1407 47, t.n.v. ZWO, Wijhendaalseweg 2, 8131 DK Wijhe
Giften voor het Werelddiaconaat kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL03 RABO 0373 0420 19, t.n.v. ZWO, Wijhendaalseweg 2, 8131 DK Wijhe.

Contactpersoon: Petra ten Dam, p/a Postbus 10, 8130 AA Wijhe.


Verzamelen postzegels, kaarten, cartridges en dergelijke
In de bus in de hal van de kerk kunt u alle kaarten, postzegels, lege cartridges en dergelijke deponeren. Imie Oegema zorgde voor het leeghalen verwerken en versturen van de inhoud naar Kerk in Actie. Voor 2016 heeft dit in heel Nederland een bedrag van ruim 40.000,- euro opgebracht die ten goede komt aan het Zendingswerk in binnen en of buitenland. Een prachtig resultaat.
 
Imie heeft dit werk nu overgedragen aan Petra ten Dam tel.52 17 14. U kunt gewoon blijven deponeren, zij haalt de bus leeg wanneer dit nodig is.  Ook brachten sommige mensen het wel bij Imie thuis, dat kan vanaf 1 april 2017 niet meer.


Collecte werelddiaconaat 3 februari
Het water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Collecte werelddiaconaat 17 februari
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen.
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie. U kunt uw bijdrage ook overmaken via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Noodhulp februari

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

terug