ANBI

ANBI Toelichting op de begroting van 2023

Komend jaar zullen we te maken krijgen met twee bijzondere omstandigheden. Ten eerste zal Ds. Martje Veenstra-Oving per 1 mei met emeritaat gaan. Dit houdt in dat de pastorale kosten ook lager zullen uitvallen, tot een nieuwe predikant is aangesteld.
Voorts zullen we geconfronteerd worden met fors hogere kosten ten aanzien van energieverbruik. De nieuwe energietarieven laten een stijging van de kosten zien van ca € 12.000, een verdrievoudiging ten opzichte van de huidige energiekosten. In relatie tot deze energiekosten, waar ook de kerkleden thuis mee geconfronteerd worden, is de verwachting dat we een lagere opbrengst zullen zien vanuit de Aktie Kerkbalans. Deze is er lastig in te schatten, maar is met € 140.000,- ca € 15.000 lager begroot, dan de vrijwillige bijdrage over 2022.
Vanuit de kerkenraad zullen ten aanzien van de stijgende energiekosten gepaste keuzes gemaakt worden, om deze extra kosten tot het minimum te beperken.
Zie voor meer informatie de bijlage.

 

ANBI Diaconie

ANBI College van Diakenen  Protestante Gemeente WIjhe

ANBI Diaconie 2021


 
Lees meer 

ANBI

ANBI  College van kerkrentmeesters Protestante Gemeente Wijhe

ANBI 2022

Toelichting de jaarrekening

A. Staat van baten en lasten

Het operationele resultaat over 2021 is nagenoeg gelijk aan de begroting zoals deze is opgesteld. Toch zijn er de nodige verschuivingen geweest binnen de begroting. Zo waren de Opbrengsten levend geld bijna € 13.000 hoger dan begroot en de dividenden en rente waren bij € 800 hoger dan begroot. Daar staat echter tegenover dat de Opbrengsten onroerende zaken € 1000 lager uitvielen, de collectes ruim € 500 lager waren en de Opbrengsten uit subsidies ruim € 4000,- lager waren.
De kosten voor onderhoud van het kerkgebouw zijn bewust naar voren gehaald om een betere spreiding van de onderhoudskosten te hebben. In 2021 is ondermeer herstel gepleegd aan het voegwerk van de kerk. De totale onderhoudskosten kwam € 20.000 hoger uit dan begroot. Voorts vielen de kosten voor beheer en administratie € 1500 hoger uit en waren de rentelasten en bankkosten € 1900 hoger dan begroot. Daar tegenover staat dat de pastorale lasten € 11.000 lager uitvielen en waren de lasten voor salarissen en vergoedingen € 1500 lager.

B. Overige baten en lasten


 
Lees meer 

Agenda

Passage - Paasviering

di 28 mrt 2023 om 14.30u

Paasviering - ouderenmiddag

wo 29 mrt 2023 om 15.00u

In gesprek over het leven 'Ons leven is een diamant'

do 30 mrt 2023 om 19.45u

Palmpasenstokken maken

za 01 apr 2023 om 16.00u

Lezing Geloof en (Natuur)wetenschap door prof. Chris Kuse

di 04 apr 2023

Ontmoetingsgroep mantelzorgers

di 11 apr 2023 om 9.30u

Klein Salland wandeling

vr 14 apr 2023

Avond 2Gather

vr 14 apr 2023 om 20.00u

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 19 maart voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op vrijdag 31 maart.

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662