ANBI

ANBI Diaconie

ANBI College van Diakenen  Protestante Gemeente WIjhe

ANBI Diaconie 2021


 
Lees meer 

ANBI

ANBI  College van kerkrentmeesters Protestante Gemeente Wijhe

ANBI 2021

Toelichting de de jaarrekening

A. Staat van baten en lasten

Het operationele resultaat over 2021 is nagenoeg gelijk aan de begroting zoals deze is opgesteld. Toch zijn er de nodige verschuivingen geweest binnen de begroting. Zo waren de Opbrengsten levend geld bijna € 13.000 hoger dan begroot en de dividenden en rente waren bij € 800 hoger dan begroot. Daar staat echter tegenover dat de Opbrengsten onroerende zaken € 1000 lager uitvielen, de collectes ruim € 500 lager waren en de Opbrengsten uit subsidies ruim € 4000,- lager waren.
De kosten voor onderhoud van het kerkgebouw zijn bewust naar voren gehaald om een betere spreiding van de onderhoudskosten te hebben. In 2021 is ondermeer herstel gepleegd aan het voegwerk van de kerk. De totale onderhoudskosten kwam € 20.000 hoger uit dan begroot. Voorts vielen de kosten voor beheer en administratie € 1500 hoger uit en waren de rentelasten en bankkosten € 1900 hoger dan begroot. Daar tegenover staat dat de pastorale lasten € 11.000 lager uitvielen en waren de lasten voor salarissen en vergoedingen € 1500 lager.

B. Overige baten en lasten


 
Lees meer 

Agenda

Kerkdienst in de Nicolaaskerk Wijhe

zo 03 jul 2022 om 09.30 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 19 juni voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 juni vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662