Taakgroep Oecumene

De taakgroep Oecumene vormt een onderdeel van het Pastorale Raad. Als gemeente hebben we oog voor de samenwerking met andere christelijke geloofsgenoten. Bevorderen van de eenheid, onderling begrip en samenwerken met voornamelijk de plaatselijke rooms-katholieke parochie wordt nagestreefd.

Momenteel vinden jaarlijks in samenwerking met de rooms-katholieke parochie enkele gezamenlijke vieringen plaats: de zondag in de Week van Gebed voor de eenheid, de 4 mei-viering en de tentdienst.

Waar mogelijk kan de samenwerking worden uitgebreid. Te denken valt aan activiteiten van taakgroep Vorming en Toerusting, zoals Taizévieringen, vieringen in de vredesweeknen  gezamenlijke maaltijden.

Contactpersoon namens PG Wijhe: mevr. R. van de Streek, e-mail: gerritrita@home.nl

terug