Rouwdienst

Wilt u voor een uitvaartdienst gebruikmaken van de diensten van dominee of pastor?

U of de uitvaartleider neemt vóór het vaststellen van dag en tijdstip contact met hen op om te overleggen of zij dan beschikbaar zijn. In principe leidt de eigen wijkpastor/wijkpredikant de uitvaart. Het staat u vrij om een andere voorganger te kiezen. Deze komt dan wel voor eigen rekening.

In vakantietijd zorgt de kerkenraad voor een vervanger. Bij afwezigheid van de voorganger kunt u bij de scriba, tel. 06 201 52 662, terecht. Zij wijst u verder.

 

Wilt u voor een uitvaartdienst gebruikmaken van de Nicolaaskerk?

U of de uitvaartleider neemt zo spoedig mogelijk, maar vóór het vaststellen van dag en tijdstip, contact op met de koster. Er is ruimte om voorafgaande aan de plechtigheid in de kerk te condoleren, dan wel afscheid van de overledene te nemen.

 

Wilt u gebruikmaken van 't Langhuus voor de uitvaartplechtigheid of een broodmaaltijd?

U of de uitvaartleider neemt zo spoedig mogelijk, maar vóór het vaststellen van dag en tijdstip, contact op met de koster.

 

Kosten

De kosten voor het gebruikmaken van de diensten van de voorganger, dan wel de gebouwen of andere middelen, vindt u onder het kopje Gebouwen > Nicolaaskerk en 't Langhuus > Verhuur van de gebouwen.

 

Eigen gemeenteleden

Na het eerste contact wordt door de voorganger een afspraak gemaakt met de directe nabestaanden. Gebruikelijk is dat er een gesprek volgt over wensen en verlangens van de overledene en de naaste kring. Een gesprek waarin ook de levensloop van de overledene aan bod komt. Is de naaste kring niet in staat om de overledene met eigen woorden in de plechtigheid te gedenken, dan kan de voorganger dat op zich nemen. De orde van dienst stellen we in onderling overleg vast, net als het aantal 'Orden van dienst'. Is het nodig dat er een organist de liederen begeleidt, dan benadert de voorganger een organist uit de bestaande poule van organisten. De voorganger benadert ook eventuele ambtsdragers.

Op de eerste zondag na de melding van het overlijden herdenken we de overledene in de morgendienst door het noemen van zijn of haar naam en een gepaste stilte. In het eerstvolgende kerkblad na de uitvaart plaatst de voorganger een In memoriam.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar krijgen de nabestaanden, via het correspondentieadres, de uitnodiging om bij de gedachtenisdienst van de gemeente aanwezig te zijn.

 

Kosten gemeenteleden

Onder het bovengenoemde kopje kosten vindt u een verwijzing naar de kosten voor het gebruik van de diensten van de voorganger, de gebouwen of andere middelen. Voor gemeenteleden wordt een bedrag in mindering gebracht van driemaal de laatste drie jaar betaalde vrijwillige bijdrage.

Ter illlustratie:
De overledene betaalde € 500,- per jaar. Dit betekent € 1.500,- over de laatste drie jaar. Dit bedrag vermenigvuldigen we met drie. Daarmee komen we op een korting van € 4.500,-, tot het maximum van de werkelijke kosten.
De maximale kosten bedragen namelijk € 600,- voor een gemeentelid. 
Er wordt dus alleen een rekening gestuurd indien het saldo van de kerkelijke bijdrage (in de drie voorafgaande jaren) lager is dan de gemaakte kosten.
 

Niet-gemeenteleden

Niet-gemeenteleden bieden wij dezelfde mogelijkheden als eigen gemeenteleden. De verleende diensten worden echter wel in rekening gebracht (650 euro), tenzij men bij het eerste contact aangeeft dat dat niet of slechts ten dele mogelijk is. U krijgt dan bezoek van een lid van de kerkenraad, die een en ander met u overlegt.

 

terug

Agenda

Let's Go! in actie bij TT Assen

zo 30 jun 2024

Rondom12 viering

zo 30 jun 2024 om 9.30u

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 21 april voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 2 mei vanaf 16.00 uur.

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662