College van diakenen

Collegesamenstelling
De diaconie bestaat uit vijf personen. Deze diakenen participeren in het wijkteam. Een van de diakenen is jeugddiaken.

De meest zichtbare taak is het collecteren in de erediensten. Het inzamelen van gaven en het beheren van deze gelden is een zorg van de diaconie. Naast de collecten worden gelden ontvangen uit legaten en giften.

Naast het collecteren en het beheer van de gelden is de diaconie betrokken bij onder andere het jeugdwerk, het ouderenwerk, de dvd’s die van kerkdiensten worden gemaakt, het wijkteam, ZWO, Let's Go, Let's Go to school, de verspreiding van liturgieën, weeksluiting op het Weijtendaal, de ophaaldienst, de bloemengroet en rouwbezoeken.

Ook heeft een gemeentelid (onder verantwoordelijkheid van de diaconie) zitting in de cliëntenraad van de gemeente Olst/Wijhe, onderdeel van het WMO-beleid (WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning) met als doel te bemiddelen tussen cliënten - die moeten leven van een bijstand- of minimale uitkering - en de gemeente.

Het diaconale werk strekt zich uit tot buiten de grenzen van de gemeente Wijhe. Hierbij valt te denken aan werelddiaconaat, vluchtelingen, zending, Paasgroetactie, etc. Om al deze taken naar behoren te kunnen doen wordt er als college gemiddeld eenmaal in de maand vergaderd.

Bijdragen en giften diaconie: bankrekening NL42 RABO 0327 1409 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wijhe.

   Piet Mosterd
Voorzitter
Christien Dijk
Penningmeester
  Sannie van Ravenhorst - van Munster
Ouderenwerk
   
Cor Oosterink
secretaris
Riet Temmink 
   
 

ANBI College van diakenen Protestantse Gemeente Wijhe

A    Algemene gegevens

 
 Naam ANBI:  Diaconie van de Protestantse Gemeente Wijhe
 Telefoonnummer (facultatief):   
 RSIN/Fiscaal nummer:  824102551
 Website adres:   www.pknwijhe.nl
   http://www.pknwijhe.nl/college_van_diakenen/
 E-mail:  corenhetty@hotmail.com
 Adres:  Kerkstraat 15
 Postcode:  8131 BX
 Plaats:  Wijhe
 Postadres:  Postbus 10
 Postcode:  8130 AA
 Plaats:  Wijhe

De Protestantse Gemeente Wijhe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: 'een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten'.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente Wijhe.

B    Samenstelling bestuur
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, artikel 8).

C    Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D    Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op de website www.pknwijhe.nl vindt u het Beleidsplan Protestantse Gemeente Wijhe 2015-2018 van onze gemeente.
 
E    Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
F    Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zo veel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
G    Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H    Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
De begroting en financiële verantwoording van de kerkrentmeesters is in te zien via deze link: 
Jaarrekening ANBI - Diaconie van de Protestantse Gemeente Wijhe 2016-2017

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug