ANBI

ANBI Toelichting op de begroting van 2024

Gezien de trend van de afgelopen jaren en de goede verbondenheid van de leden met de kerk, verwachten we voor 2024 een stabiele bijdrage vanuit Aktie Kerkbalans. 2024 zal in het teken staan van het vinden van een nieuwe predikant. Momenteel heeft onze kerkelijk werker Dorien Koetsier – Modderman een uitbreiding van haar contract voor crisis pastoraat, tot het moment dat een nieuwe predikant is aangesteld. De pastorale lasten zullen wegens het nog niet in dienst hebben van een nieuwe predikant voor 2024 lager uitvallen. De energielasten zijn ten opzichte van 2023 weer enigszins genormaliseerd, hierdoor zullen deze kosten ook lager zijn in het nieuwe jaar. Een positieve ontwikkeling, welke naar verwachting ca € 8500 lagere kosten zullen geven. Er heeft een herijking plaatsgevonden in de afschrijvingen op ’t Langhuus. Werd aanvankelijk uitgegaan een jaarlijkse afschrijving van € 20.000,-/jaar, is deze bijgesteld naar € 10.500,-/jaar voor de komende 15 jaar. Na deze periode zal afschrijving tot de WOZ-waarde bereikt zijn.
Zie voor meer informatie de bijlage.

ANBI Diaconie

ANBI College van diakenen Protestantse Gemeente Wijhe

ANBI Diaconie 2022 
Lees meer 

ANBI

ANBI  College van kerkrentmeesters Protestante Gemeente Wijhe

ANBI 2022

Toelichting op jaarrekening 2022 Protestantse gemeente Wijhe.
Voor u ligt de jaarrekening 2022 van Protestantse gemeente Wijhe. De baten en lasten waren nagenoeg gelijk aan de begroting van 2022. Het operationeel resultaat kende een tekort van ruim € 27.000,-, waar € 24.500,- te kort was begroot.
Ten opzichte van de begroting, vielen de pastorale kosten lager uit dan begroot, omdat er tijdelijk geen kerkelijk werker in dienst was. Tevens is sinds 1 september geen jeugdwerker meer in dienst.
Hier tegenover stonden echter hogere kosten voor administratie en beheer. Er is onder andere een promotionele actie voor het kerkblad Onderweg gehouden.
Tot slot is een gezamenlijk stukje grond van kerk en diaconie verkocht, welke een eenmalig opbrengst voor de kerk genereerde van € 22.500,-.
Dit maakt dat het resultaat van het verslagjaar 2022 is uitgekomen op een te kort van iets minder dan € 5000,-.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Martin Bos Penningmeester
Lees meer 

Agenda

Let's Go! in actie bij TT Assen

zo 30 jun 2024

Rondom12 viering

zo 30 jun 2024 om 9.30u

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 21 april voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 2 mei vanaf 16.00 uur.

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662