ANBI

ANBI Toelichting op de begroting van 2023

Komend jaar zullen we te maken krijgen met twee bijzondere omstandigheden. Ten eerste zal Ds. Martje Veenstra-Oving per 1 mei met emeritaat gaan. Dit houdt in dat de pastorale kosten ook lager zullen uitvallen, tot een nieuwe predikant is aangesteld.
Voorts zullen we geconfronteerd worden met fors hogere kosten ten aanzien van energieverbruik. De nieuwe energietarieven laten een stijging van de kosten zien van ca € 12.000, een verdrievoudiging ten opzichte van de huidige energiekosten. In relatie tot deze energiekosten, waar ook de kerkleden thuis mee geconfronteerd worden, is de verwachting dat we een lagere opbrengst zullen zien vanuit de Aktie Kerkbalans. Deze is er lastig in te schatten, maar is met € 140.000,- ca € 15.000 lager begroot, dan de vrijwillige bijdrage over 2022.
Vanuit de kerkenraad zullen ten aanzien van de stijgende energiekosten gepaste keuzes gemaakt worden, om deze extra kosten tot het minimum te beperken.
Zie voor meer informatie de bijlage.

 

ANBI Diaconie

ANBI College van Diakenen  Protestante Gemeente WIjhe

ANBI Diaconie 2021


 
Lees meer 

ANBI

ANBI  College van kerkrentmeesters Protestante Gemeente Wijhe

ANBI 2022

Toelichting op jaarrekening 2022 Protestantse gemeente Wijhe.
Voor u ligt de jaarrekening 2022 van Protestantse gemeente Wijhe. De baten en lasten waren nagenoeg gelijk aan de begroting van 2022. Het operationeel resultaat kende een tekort van ruim € 27.000,-, waar € 24.500,- te kort was begroot.
Ten opzichte van de begroting, vielen de pastorale kosten lager uit dan begroot, omdat er tijdelijk geen kerkelijk werker in dienst was. Tevens is sinds 1 september geen jeugdwerker meer in dienst.
Hier tegenover stonden echter hogere kosten voor administratie en beheer. Er is onder andere een promotionele actie voor het kerkblad Onderweg gehouden.
Tot slot is een gezamenlijk stukje grond van kerk en diaconie verkocht, welke een eenmalig opbrengst voor de kerk genereerde van € 22.500,-.
Dit maakt dat het resultaat van het verslagjaar 2022 is uitgekomen op een te kort van iets minder dan € 5000,-.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Martin Bos Penningmeester
Lees meer 

Agenda

In gesprek over het leven 'Ons leven is een diamant'

do 08 jun 2023 om 19.45u

Avond 2Gather

vr 09 jun 2023 om 20.00u

Lezing Geloof en (Natuur)wetenschap door prof. Chris Kuse

di 20 jun 2023

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 16 junii voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 27 juni.

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662