PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Taakgroep ZWO Taakgroep ZWO

De taak van de commissie is bewustmaking van de gemeente van haar opdracht op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

  • Zending: steun geven aan partnerkerken op basis van overleg en samenwerking. In het ZWO-werk respecteren we de culturele achtergronden en tradities van de mensen daar.
  • Werelddiaconaat: levensomstandigheden verbeteren om zo zicht te geven op de toekomst. Het betreft geen eenrichtingsverkeer; vandaar dat ook bewustwording en lobby in Nederland hiervan deel uitmaken.
  • Ontwikkelingssamenwerking: verandering van politieke en economische structuren in rijke en in arme landen. Overbruggen van tegenstellingen tussen die landen en tussen de mensen binnen die landen.


Telkens als er zaken zijn die ZWO raken, schenkt de taakgroep daar aandacht aan, bijvoorbeeld door deelname aan kerkdiensten en publicaties in het kerkblad Onderweg.

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL73 RABO 0327 1407 47, t.n.v. ZWO, Kolkweiden 40, 8131WE Wijhe
Giften voor het Werelddiaconaat kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL03 RABO 0373 0420 19, t.n.v. ZWO, Kolkweiden 40, 8131 WE Wijhe.

Contactpersoon: Petra ten Dam, p/a Postbus 10, 8130 AA Wijhe.


Verzamelen postzegels, kaarten, cartridges en dergelijke
In de bus in de hal van de kerk kunt u alle kaarten, postzegels, lege cartridges en dergelijke deponeren. Imie Oegema zorgde voor het leeghalen verwerken en versturen van de inhoud naar Kerk in Actie. Voor 2016 heeft dit in heel Nederland een bedrag van ruim 40.000,- euro opgebracht die ten goede komt aan het Zendingswerk in binnen en of buitenland. Een prachtig resultaat.
 
Imie heeft dit werk nu overgedragen aan Petra ten Dam tel.52 17 14. U kunt gewoon blijven deponeren, zij haalt de bus leeg wanneer dit nodig is.  Ook brachten sommige mensen het wel bij Imie thuis, dat kan vanaf 1 april 2017 niet meer.


4 juni 2017
collecte Kerk in Actie Pinksterzending

In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak. Op zondag 4 juni is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van Teyocoyani in Nicaragua.
 
11 juni 2017
collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Op zondag 11 juni is de collecte bestemd voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals van Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia. Duizenden kinderen in de stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugs-overlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderen-krant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool.
 

 

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 21 juni 2017 vóór 19.00 uur, liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 29 juni vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.