Kerkdienst bezoeken of online bijwonen Kerkdienst bezoeken of online bijwonen
Protocol voor kerkdiensten in de Nicolaaskerk
Routekaart kerkdiensten


Vanaf 11 oktober 
De mogelijkheid om de dienst te bezoeken wordt verminderd  tot maximaal 30 personen. D

De kindernevendienst gaat weer deel uitmaken van de dienst. Ds. Martje Veenstra-Oving blijft wekelijks de kinderen en hun ouders informeren over het thema van de zondag, inclusief een verwerking. Ook is het mogelijk om kinderen naar de kinderoppas te brengen. Voor zowel de kindernevendienst als de kinderoppas moet dit vooraf gemeld worden.
De kinderen van de kindernevendienst en de kinderoppas komen niet terug in de kerk. Na de dienst kunnen de ouders de kinderen ophalen buiten bij ’t Langhuus.
Avondmaal denken we over na hoe we dat kunnen doen, doopdiensten zijn  weer mogelijk.
Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en de adviezen van de PKN. Indien er vraag naar deze bijzondere diensten is, zullen wij -rekeningen houdende met de adviezen en stand van zaken van dat moment- nadere besluiten nemen.
Voor een uitvaart en een huwelijksdienst gelden afzonderlijke protocollen welke op de website staan vermeld.
Dit protocol is in de lijn van de adviezen en richtlijnen van de PKN en RIVM. Het is maatwerk, toegesneden op de Nicolaaskerk in Wijhe.

Algemeen
 1. Per zondag is er maximaal één dienst en geen twee diensten achter elkaar. De dienst vangt in de zomerperiode aan om 9.30 uur, met ingang van de wintertijd om 10.00 uur. Naast de ochtenddienst is er geen dienst op de middag of de avond.
 2. Er wordt geen koffie geschonken na afloop van de dienst.
 3. Er is geen gemeentezang.
  Zingen is een mogelijke bron van besmetting. We maken gebruik van alternatieve muziekvormen.
 4. De onderlinge afstand tussen bezoekers is 1½ meter, deze afstand geldt niet voor gezinsleden.
 5. Mensen die verkouden zijn of zich niet fit voelen wordt gevraagd niet te komen
 6. Er is geen vrije keuze van zitplaatsen tijdens de dienst. De coördinatoren wijzen de bezoekers een zitplaats aan.
 7. Bij de ingang onder de toren en in het toilet zullen ontsmetting en/of schoonmaakmiddelen worden geplaatst.
 8. Gastpredikanten krijgen onze opzet van de orde van dienst toegestuurd met als doel de eenheid in de diensten te bevorderen.
 9. Er wordt een gebruikersplan met algemene regels over het gebruik, schoonmaak en andere huishoudelijke zaken, gemaakt voor de kerk en dit plan zal daar aanwezig zijn. Ook voor ’t Langhuus zal een gebruikersplan worden gemaakt, dit ook in verband met kindernevendienst en kinderoppas.

Procedure aanmelding kerkgangers
 • Om een dienst te kunnen bezoeken moet men zich aanmelden.
 • Voor alle diensten , kan men zich aanmelden tot uiterlijk vrijdagmiddag 16.00 uur bij het scribaat per mail (scriba@pgwijhe.nl of pgwijhe8@pgwijhe.nl) of telefonisch 0570-522235.
 • Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst.
 • Bij de aanmelding moet worden vermeld met hoeveel personen de dienst bezocht zal worden. Ook moet worden vermeld of er kinderen meekomen voor de kindernevendienst en/of de kinderoppas.
 • Als er te veel aanmeldingen zijn, krijgen mensen bericht dat ze de dienst niet kunnen bezoeken.
 • Bezoekers die afvallen voor het bezoeken van een dienst hebben voorrang bij de volgende dienst om een ieder de kans te geven een dienst te bezoeken. Het scribaat bepaalt de volgorde en toedeling.
 • Bezoekers die worden gehaald door anderen en degenen die gezamenlijk reizen worden niet beschouwd als één gezin en dienen in de kerk onderling en naar anderen, de minimale afstand van 1½ meter aan te houden.
 • Het is niet mogelijk de kerkdienst spontaan te bezoeken. 
Tijdens de dienst
 • Voor het begeleiden van bezoekers en controle op de veiligheidsvoorschriften worden coördinatoren aangesteld, die herkenbaar zijn aan het dragen van hesjes.
 • Voordat de kerk mag worden betreden zal gevraagd worden naar de gezondheid van de bezoekers. Bij twijfel geldt: geen bezoek aan de dienst.
 • Bij binnenkomst kunnen bezoekers hun handen ontsmetten.
 • Binnentreden van de kerk is via de ingang onder de toren met een minimale onderlinge afstand van 1½ meter.
 • Bezoekers worden door een coördinator naar een plaats in de kerk gebracht/verwezen. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.
 • Het is niet toegestaan om op een andere plaats te gaan zitten, dan die door de coördinator is aangewezen. Ook niet als de bezoeker gewend is om op een vaste plaats te zitten.
 • Jassen worden op de eigen stoel gehangen. De garderoberuimte is te krap om de 1½ meter afstand in acht te nemen.
 • Het toilet mag alleen in uiterste noodzaak worden gebruikt en moet, door de gebruiker, direct na het bezoek schoongemaakt worden. We streven naar diensten van maximaal drie kwartier en hopen ook hiermee noodzakelijk toiletbezoek te voorkomen.
 • Voor de dienst is er geen koffie voor de voorganger. Als een gastpredikant voorgaat, kan in overleg worden afgesproken dat de ouderling van dienst zorgt voor een thermoskan koffie.
 • Er worden geen handen gegeven, een knikje door de ouderling van dienst is voldoende.
 • Er wordt niet gecollecteerd. De doelen waarvoor zou worden gecollecteerd worden afgekondigd en getoond bij de PowerPointpresentatie met vermelding van het bankrekeningnummer waar collectegeld naar overgemaakt kan worden. De diaconie en het College van Kerkrentmeesters hanteren een verdeelsleutel voor de bijdragen die binnenkomen.
 • De lezenaar en de microfoon zullen steeds worden schoongemaakt als er iemand anders plaatsneemt achter de lezenaar en/of de microfoon. Hiervoor staat een bakje met schoonmaakdoekjes op de liturgische tafel. Als een gastpredikant voorgaat, is dit de taak van de ouderling van dienst. Als de eigen predikant voorgaat, neemt zij deze taak op zich.
 • Aan het einde van de dienst verlaten de mensen op aanwijzing van de coördinatoren de kerk. Wij maken daarbij gebruik van drie uitgangen. Wij verlaten de kerk met respect voor de afstand tot elkaar en houden deze afstand ook buiten in acht.

Na de dienst
Direct na iedere kerkdienst wordt de kerk grondig schoongemaakt. Hiervoor is een schoonmaakplan opgesteld.

Routeplan en protocol voor het houden van diensten in de Nicolaas kerk, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

08 oktober 2020

 
terug